NIEUWS | ARBEIDSONGESCHIKTHEID | ONTSLAG

Hoe kun je de aan een zieke werknemer betaalde transitievergoeding terugkrijgen?

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt? En heb je hem een transitievergoeding betaald? Dan kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.Vanaf 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd (Stb. 2019, 76). De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen (Stb. 2018, 234).

De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Drempels wegnemen

Met de wet en de regeling wordt getracht drempels weg te nemen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Maar blijf wel kritisch. Ook al stimuleert de wet en de regeling de situatie. Het dient steeds per individueel geval beoordeeld te worden.

Let wel op! Het is belangrijk dat de aanvraag juist wordt ingediend. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling worden geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding bewaren. Een gevecht met het UWV over het krijgen van een vergoeding is geen pretje.

Dus twijfel je bij het invullen van de aanvraag of heb je er nog vragen over, neem dan gerust contact op met LangArbeidsrecht.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen