Algemene voorwaarden LangArbeidsrecht

1. ALGEMEEN

 1. LangArbeidsrecht is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lang Advocatuur B.V.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan LangArbeidsrecht en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor LangArbeidsrecht. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door LangArbeidsrecht aanvaard.
 2. De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Langarbeidsrecht:LangArbeidsrecht.nl.
 3. Lang Advocatuur B.V. handelende onder de handelsnaam LangArbeidsrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60902019.
 4. Alle aan LangArbeidsrecht verbonden en/of met hen samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.
 5. Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Het nietige of vernietigde beding wordt dan vervangen door een beding dat hiermee naar zijn bedoeling zoveel mogelijk overeenkomt en dat wel geldig is.
 6. LangArbeidsrecht heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen onder de verplichting deze aan de Cliënt toe te sturen. De nieuwe Algemene Voorwaarden hebben directe werking vanaf het moment van aanbieding aan de Cliënt.

3. OPDRACHT

 1. Een tekenbevoegde van opdrachtgever dient de door LangArbeidsrecht toegezonden opdrachtbevestiging direct na ontvangst te tekenen en aan LangArbeidsrecht te retourneren. Wordt de opdrachtbevestiging niet per omgaande ondertekend ontvangen dan heeft LangArbeidsrecht het recht de werkzaamheden niet aan te vangen of deze te staken.
 2. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal LangArbeidrecht zoveel mogelijk de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. LangArbeidsrecht neemt ter zake uitsluitend een inspanningsverbintenis op zich en geen resultaatsverbintenis. LangArbeidsrecht geeft geen garanties over de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
 3. LangArbeidsrecht is te allen tijde gerechtigd zelf de personen aan te wijzen die de werkzaamheden feitelijk zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk deze door een specifieke persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de opdrachtgever een ander dan het Kantoor tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan LangArbeidsrecht te verstrekken en staat jegens LangArbeidsrecht in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De opdrachtgever zal LangArbeidsrecht steeds gevraagd en ongevraagd onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 5. LangArbeidsrecht is niet verplicht om een aanwijzing van de opdrachtgever op te volgen als deze naar het oordeel van LangArbeidsrecht niet tijdig is gegeven of deze aanwijzing niet verantwoord is of dit in strijd zou zijn met de voor LangArbeidsrecht geldende wetten, verordeningen of gedragsregels of als daarvoor anderszins redelijke gronden bestaan.
 6. LangArbeidsrecht is bevoegd om de rechtsverhouding met de opdrachtgever te beëindigen indien naar het oordeel van LangArbeidsrecht sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever of van een (potentieel) belangenconflict, wanneer de opdrachtgever LangArbeidsrecht houdt aan een aanwijzing die hij volgens lid 5 niet hoeft op te volgen, wanneer voortzetting van de relatie naar zijn oordeel schadelijk kan zijn voor de reputatie of het functioneren van LangArbeidsrecht of wanneer anderszins sprake is van een gewichtige reden. LangArbeidsrecht is voorts bevoegd om de rechtsverhouding met de opdrachtgever te beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens LangArbeidsrecht. LangArbeidsrecht is in deze gevallen niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.
 7. LangArbeidsrecht is en blijft eigenaar van alle rechten, daaronder begrepen auteursrechten, die bestaan op adviezen, correspondentie, processtukken en andere geschriften die door, namens of in opdracht van LangArbeidsrecht zijn opgesteld. De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding daarvan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze documenten en geschriften te vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden of aan derden te verstrekken, noch om daarvan gebruik te maken zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens LangArbeidsrecht of voor een ander doel dan waarvoor de betreffende documenten en geschriften zijn opgesteld en verstrekt, dit alles behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van LangArbeidsrecht.
 8. Berichten die het kantoor per e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel aan de opdrachtgever verstuurt, hebben dezelfde werking als een bericht per post.

4. VASTSTELLING IDENTITEIT

 1. LangArbeidsrecht is bevoegd en onder omstandigheden wettelijk verplicht om de identiteit vast te stellen van de opdrachtgever en van diens bestuurders, beleidsbepalers, aandeelhouders, vennoten en uiteindelijk belanghebbenden. De opdrachtgever verstrekt LangArbeidsrecht op verzoek een geldig identificatiebewijs van natuurlijke personen, uittreksel uit het handelsregister van niet-natuurlijke personen en alle eventuele andere bewijsstukken die LangArbeidsrecht nodig acht ter identificatie van de opdrachtgever of van deze (rechts)personen.

5. VERGOEDING EN KOSTEN

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van LangArbeidsrecht worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens minstens 6 minuten. Het honorarium kan periodiek worden aangepast.
 2. Onder de bestede tijd als bedoeld in lid 1 wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan de tijd besteed aan de volgende werkzaamheden: het opzetten en bijhouden van het dossier, bestudering van het dossier en van andere bescheiden, juridisch onderzoek (onder meer van regelgeving, rechtspraak en vakliteratuur), feitenonderzoek (daaronder begrepen raadpleging van internet en van registers), het voeren van besprekingen en telefonisch overleg binnen en buiten kantoor, het voeren van correspondentie (inclusief e-mail en instant messaging), het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen, communicaties met derden (daaronder begrepen deurwaarders, notarissen, advocaten, gerechten, getuigen en deskundigen), het opstellen van brieven, overeenkomsten, processtukken en memo’s, het verzamelen en bundelen van bewijsmiddelen en producties, het bijwonen van zittingen, mondelinge behandelingen, getuigenverhoren en andere optredens in rechte, reistijd, wachttijd, het doen van verslag en het afleggen van verantwoording alsmede alle werkzaamheden ten behoeve van overdracht van werkzaamheden aan een andere advocaat of jurist.
 3. De opdrachtgever zal alle aan derden verschuldigde kosten (daaronder begrepen griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor rolwaarneming en vergoedingen voor getuigen en deskundigen) en alle onkosten (zoals reis-, parkeer- en verblijfkosten, uittreksels, externe reproductie en inbinden van processtukken en andere documenten etc.) die verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden, aan het Kantoor vergoeden.
 4. Een eventuele opgave vooraf van het te verwachten honorarium en/of te verwachten kosten en/of te besteden tijd is steeds vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij LangArbeidsrecht en de opdrachtgever schriftelijk overeen zijn gekomen dat een vast honorarium en/of vaste kosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien LangArbeidsrecht honorarium of kosten declareert zonder omzetbelasting blijft de opdrachtgever toch gehouden om de eventueel verschuldigde omzetbelasting te voldoen.
 6. Indien een strippenkaart wordt gekocht door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een strippenkaart ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemd aantal uren tegen een gunstiger uurtarief. In de bevestiging zal de geldigheidsduur van de strippenkaart worden aangegeven. Is niets aangegeven dan geldt de strippenkaart voor onbepaalde tijd. LangArbeidsrecht heeft te allen tijde het recht de strippenkaart om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 7. Indien een abonnement wordt afgesloten door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald voor de duur van een jaar, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een abonnement ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemde werkzaamheden. LangArbeidsrecht heeft te allen tijde het recht het abonnement om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 8. LangArbeidsrecht is bevoegd betaling van voorschotten te vragen voordat zij werkzaamheden begint of voortzet. LangArbeidsrecht is bevoegd om een voorschot pas te verrekenen met de slotdeclaratie, zijnde de declaratie die wordt verzonden na de beëindiging van de opdracht.
 9. De verrichte werkzaamheden en de kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of LangArbeidsrecht een andere wijze van declareren passend acht. Tenzij op de declaratie anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de datum van de declaratie. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hiervoor hoofdelijk verbonden.
 10. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen de hoogte van de declaratie, dient de opdrachtgever LangArbeidsrecht daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de betalingstermijn.
 11. De opdrachtgever is niet bevoegd om enige (tegen)vordering die de opdrachtgever op LangArbeidsrecht meent te hebben te verrekenen met de declaraties of met andere vorderingen van LangArbeidsrecht.
 12. LangArbeidsrecht is gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op contractuele vertragingsrente van 1,5% per maand en buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40, te vermeerderen met omzetbelasting, onverminderd zijn rechten volgens de wet.
 13. In geval van verzuim van de opdrachtgever is LangArbeidsrecht gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te staken en/of het dossier en/of andere zaken van- of bestemd voor de opdrachtgever onder zich te houden totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van LangArbeidsrecht kan leiden.
 14. Indien LangArbeidsrecht na aanzegging tot incassomaatregelen overgaat is LangArbeidsrecht gehouden de reële kosten te vergoeden, dus niet slechts de geliquideerde kosten, die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures, daaronder begrepen de hieraan bestede tijd tegen het toepasselijke uurtarief van de betrokken medewerkers.
 15. Indien het honorarium en/of kosten (deels) op een derde kunnen worden verhaald, bijvoorbeeld op de tegenpartij of diens verzekeraar of op de rechtsbijstandsverzekeraar van de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk verbonden voor de voldoening van het volledige door LangArbeidsrecht gedeclareerde honorarium en de volledige kosten.
 16. Als de opdrachtgever een rechtspersoon is, is (zijn) de natuurlijke persoon (personen) die de opdracht namens de opdrachtgever aan LangArbeidsrecht verleent (verlenen) ook zelf hoofdelijk met de opdrachtgever verbonden voor de betaling van de aan de opdrachtgever verzonden declaraties.
 17. In geval van beëindiging van de rechtsverhouding is LangArbeidsrecht niet gehouden om reeds door opdrachtgever betaalde of verschuldigde bedragen aan deze terug te betalen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtgever kan eventuele vorderingen die verband houden met diensten of werkzaamheden van LangArbeidsrecht uitsluitend instellen tegen LangArbeidsrecht en niet tegen de advocaten, medewerkers of hulppersonen van LangArbeidsrecht.
 2. Iedere aansprakelijkheid van LangArbeidsrecht voor schade die voortvloeit uit- of verband houdt met enige tekortkoming of onrechtmatige daad of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat te dier zake door de verzekeraar wordt uitgekeerd uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LangArbeidsrecht, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van LangArbeidsrecht onder die verzekering. Een kopie van de verzekeringspolis met voorwaarden ligt voor de opdrachtgevever kosteloos ter inzage op het kantoor van LangArbeidsrecht.
 3. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid van LangArbeidsrecht in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever aan LangArbeidsrecht is betaald in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever voor de diensten of werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.
 4. De opdrachtgever is dan uitsluitend gerechtigd om voor maximaal dit bedrag LangArbeidsrecht aan te spreken.
 5. De in de leden 2 en 3 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover LangArbeidsrecht de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of voor zover de schade een direct gevolg is van de bewuste roekeloosheid van LangArbeidsrecht.
 6. LangArbeidsrecht is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies van omzet of winst.
 7. Indien een derde een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid tegenover LangArbeidsrecht kan inroepen, kan LangArbeidsrecht deze ook tegen de opdrachtgever inroepen.
 8. LangArbeidsrecht is niet aansprakelijk voor gedragingen van door hem ingeschakelde hulppersonen. Artikel 6: 76 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 9. Indien naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van een tekortkoming van LangArbeidsrecht, dient hij dit onverwijld per aangetekende brief aan LangArbeidsrecht mede te delen en LangArbeidsrecht een redelijke termijn van ten minste 30 dagen te bieden om de tekortkoming te herstellen. LangArbeidsrecht is niet eerder in verzuim dan nadat deze termijn is verstreken en de tekortkoming niet is verholpen.
 10. Eventuele vorderingen van de opdrachtgever jegens LangArbeidsrecht vervallen in ieder geval indien de opdrachtgever ter zake geen gerechtelijke procedure tegen LangArbeidsrecht is gestart binnen 1 jaar na de datum waarop de opdrachtgever met de door hem gestelde tekortkoming bekend is geworden of redelijkerwijs bekend moet zijn geweest.
 11. De opdrachtgever vrijwaart LangArbeidsrecht en haar advocaten, medewerkers en hulppersonen tegen alle eventuele schade en tegen alle aanspraken van derden die verband mochten houden met de uitvoering van de werkzaamheden, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van LangArbeidsrecht jegens de opdrachtgever op grond van wet of overeenkomst.

7. STICHTING BEHEER DERDENGELDEN

 1. LangArbeidsrecht kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Dergelijke gelden worden gestort op het rekeningnummer 6015380 van de ING Bank t.n.v. de Stichting Beheer Derdengelden Lang Advocatuur.
 2. Door de opdracht aan LangArbeidsrecht te verlenen, wordt LangArbeidsrecht gerechtigd facturen te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever op de rekening van de Stichting derdengelden gehouden worden.

8. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENREGELING & DOMICILIE

 1. LangArbeidsrecht werkt met inachtneming van de Gedragsregels Advocatuur die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse orde van Advocaten (advocatenorde.nl ).
 2. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen LangArbeidsrecht en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen aangaande overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen LangArbeidsrecht en de opdrachtgever ënt of de uitvoering van werkzaamheden door LangArbeidsrecht worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam.
 4. De opdrachtgever kiest domicilie op het door hem opgegeven woon- of correspondentieadres voor de verzending en betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.

Amstelveen, 1 januari 2023.

Snel antwoord op actuele issues

Saskia is specialist arbeidsrecht en jouw sparringpartner. Zij helpt bedrijven die op zoek zijn naar professionele ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht.

Speelt er een issue over arbeidsrecht of privacyrecht? Neem gerust contact op.
Ik help je vrijblijvend.