Privacyverklaring

LANGARBEIDSRECHT
LangArbeidsrecht is een advocatenkantoor op het gebied van het arbeidsrecht. LangArbeidsrecht advocaten respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan LangArbeidsrecht wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens LangArbeidsrecht verwerkt.

LANGARBEIDSRECHT IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
T +31 (0)20 75 31 771
E Saskia@LangArbeidsrecht.nl
www.langarbeidsrecht.nl

BEGRIPPEN
De begrippen uit dit privacyreglement zijn deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking is getreden;
 • Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 • Cliënt: degene die een opdracht tot juridische dienstverlening verstrekt aan LangArbeidsrecht;
 • Derde in een dossier: de rechtbank, (advocaat) wederpartij, (medisch) adviseur van cliënt;
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;
 • Leveranciers: een natuurlijke- of rechtspersoon van wie/waarvan LangArbeidsrecht een goed of dienst afneemt;
 • Gegevens over de gezondheid: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon;
 • Netwerkrelaties: degenen met wie LangArbeidsredht contact heeft gekregen en onderhoudt via (deelname aan) netwerken;
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een Derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Open sollicitatie: sollicitaties welke LangArbeidsrecht ontvangt van personen terwijl er geen vacature openstaat;
 • Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Prospect: een potentieel nieuwe cliënt;
 • Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze Verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • Websitebezoeker: degene die de website www.LangArbeidsrecht.nl bezoekt;

VAN WIE VERKRIJGEN WIJ PEERSOONSGEGEVENS?
LangArbeidsrecht verkrijgt de Persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van derden, zoals uitkeringsinstanties, werkgevers, Kamer van Koophandel, derden in een dossier.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
LangArbeidsrecht verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om contact met jou te kunnen onderhouden;
 2. Voor een goede behartiging van jouw dossier;
 3. Voor het kunnen afnemen van goederen of diensten;
 4. Voor financiële doeleinden (administratie);
 5. Voor Marketing.

LangArbeidsrecht verwerkt Persoonsgegevens van Cliënten, Derden in dossiers, Leveranciers, Netwerkrelaties, Prospects, Sollicitanten (Open) en Websitebezoekers.

Bij de verwerking van jouw gegevens neemt LangArbeidsrecht de volgende uitgangspunten in acht:

 1. Het verwerken van jouw gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze;
 2. Het verwerken van jouw gegevens enkel ten behoeve van de omschreven doelen;
 3. Het enkel verwerken van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een omschreven doel;
 4. LangArbeidsrecht dient jouw gegevens actueel en juist te houden. Jij hebt derhalve de verplichting ons op de hoogte te stellen van een wijziging van jouw gegevens;
 5. LangArbeidsrecht heeft technische en organisatorische maatregelen genomen voor een passende beveiliging van jouw gegevens.

WELKE GEGEVENS VERWERKT LANGARBEIDSRECHT VAN JOU??
Naast de ‘gewone’ persoonsgegevens verwerkt LangArbeidsrecht bijzondere persoonsgegevens.
De bijzonder persoonsgegevens die LangArbeidsrecht verwerkt omvatten gegevens:

 1. waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 2. waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 3. waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt;
 4. over jouw gezondheid.

WANNEER MAG LANGARBEIDSRECHT JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
Wij mogen jouw gegevens verwerken indien:

 1. De verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 2. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 3. Indien LangArbeidsrecht een gerechtvaardigd belang heeft om jouw gegevens te verwerken;
 4. Indien geen van bovenstaande voorwaarden aan de verwerking ten grondslag kan worden gelegd, vragen wij jouw toestemming. Jij hebt het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Jij kan dit doen door contact met LangArbeidsrecht op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gevolgen van het intrekken van de toestemming gaan in op het moment van intrekking. De intrekking heeft derhalve heeft geen gevolg voor de handelingen van LangArbeidsrecht die vóór het intrekken zijn genomen.
 5. De bijzondere gegevens mag LangArbeidsrecht verwerken indien:
  • De verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten op het gebied van het arbeidsrecht;
  • Jij de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;
  • LangArbeidsrecht een rechtsvordering moet instellen, uitoefenen of onderbouwen;
  • Jij LangArbeidsrecht uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

VAN WIE VEWERKT LANGARBEIDSRECHT PERSOONSGEGEVENS?
LangArbeidsrecht verwerkt Persoonsgegevens van Cliënten, Derden in dossiers, Leveranciers, Netwerkrelaties, Prospects, Sollicitanten (Open) en Websitebezoekers.

Cliënten
Van Cliënten verwerkt LangArbeidsrecht de volgende gegevens in het CRM-systeem en deels in een fysiek dossier:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -plaats
 • Bankgegevens
 • BSN nummer
 • Nummer ID-bewijs
 • Loongegevens
 • Gezondheidgegevens
 • Gegevens van een KvK uittreksel bij eenmanszaak
 • Functie
 • BTW nummer
 • Gegevens via Google analytics* bij bezoek aan website
 • Gegevens van Social media (Linked-In/Twitter/Facebook)

Derden in een dossier
Van Derden in een dossier verwerkt LangArbeidsrecht de volgende gegevens in het CRM-systeem of in een fysiek dossier:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Fax nummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Gegevens uit de Kvk bij eenmanszaak
 • Financiële gegevens
 • Gegevens via Google analytics* bij bezoek aan website
 • Gegevens van Social media (Linked-In/Twitter/Facebook)

Netwerkrelaties / Prospects / Leveranciers / Sollicitanten
Van Netwerkrelaties, Prospects, Leveranciers en degenen die LangArbeidsrecht een open sollicitatie sturen, verwerkt LangArbeidsrecht de volgende gegevens in het CRM-systeem:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Gegevens uit de KvK bij eenmanszaak
 • Gegevens via Social media (Linkedin/Twitter/Facebook)

Websitebezoekers
Van Websitebezoekers verwerkt LangArbeidsrecht de volgende gegevens:

 • Gegevens die via Google Analytics is verkregen
 • Gegevens die is verkregen via cookies
 • Gegevens die via het contactformulier is gekregen

GEVEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDEN?
LangArbeidsrecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, behalve in geval van een wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor  de uitvoering van de overeenkomst.

In dat kader kan LangArbeidsrecht de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derde partijen, de zogenaamde verwerkers. LangArbeidsrecht maakt bijvoorbeeld gebruik van IT dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties, van een CRM-systeem voor het beheren van dossiers, van een Internetprovider voor het kunnen versturen van e-mails en het hosten van de website, van een Telecomprovider voor de telefonische contacten en van financiële dienstverleners voor de financiële administratie. Deze dienstverleners dienen te worden beschouwd als verwerkers. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door LangArbeidsrecht aan deze dienstverleners ter beschikking worden gesteld. LangArbeidsrecht blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

 1. Gegevens inzien of verbeteren
  Jij hebt het recht om LangArbeidsrecht te vragen welke persoonsgegevens LangArbeidsrecht van jou verwerkt en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Jij kunt daarvoor zowel per e-mail als per gewone post een verzoek bij LangArbeidsrecht indienen;
 1. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
  In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb jij het recht om de door LangArbeidsrecht verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval indien:

  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • Jij de toestemming voor het verwerken hebty ingetrokken;
  • Jij gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • Jouw persoonsgegevens door LangArbeidsrecht onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Er een wettelijke verplichting is om jouw persoonsgegevens te wissen;

LangArbeidsrecht kan besluiten niet aan jouw verzoek te voldoen en jouw gegevens niet te wissen als jouw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om een wettelijke verlichting na te komen of (ii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als LangArbeidsrecht niet kan voldoen aan jouw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeert LangArbeidsrecht jou over de redenen waarom LangArbeidsrecht niet aan jouw verzoek zal voldoen.

 1. Beperking van de verwerking
  Als jij van mening bent dat LangArbeidsrecht jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of dat de door LangArbeidsrecht verwerkte gegevens onjuist zijn, kan jij verzoeken om beperking van de verwerking. Ook indien jij in het kader van wederzijdse gerechtvaardigde belangen bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en de reactie nog moet worden afgewacht, kan jij om beperking van verwerking verzoeken. Dit betekent dat de gegevens vanaf datum verzoek niet meer door LangArbeidsrecht mag worden verwerkt.
 1. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
  U heeft recht op een kopie van jouw persoonsgegevens die u aan ons op grond van toestemming of een overeenkomst heeft verstrekt. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
 1. Recht van bezwaarJij hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens welke geschiedt op basis van het gerechtvaardigd belang van LangArbeidsrecht of dat van een derde. In het geval jouw bezwaar gegrond is, zal LangArbeidsrecht jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb jij te allen tijde het recht daartegen bezwaar te maken. Jouw gegevens zullen dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

WELKE BEWAARTERMIJNEN HANTEERT LANGARBEIDSRECHT?
LangArbeidrecht bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang LangArbeidsrecht jouw gegevens mag of moet bewaren. In andere gevallen heeft LangArbeidsrecht zelf bepaald hoe lang LangArbeidsrecht jouw gegevens nodig heeft. LangArbeidsrecht hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • 5 jaar na het sluiten van een door LangArbeidsrecht behandeld;
 • 7 jaar voor financiële gegevens;
 • 1 jaar ten behoeve van Prospects of open sollicitaties;
 • Voor overige gegevens zolang dit noodzakelijk is.

KLACHTEN

 1. Wanneer jij een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt jij bij ons terecht via Saskia@LangArbeidsrecht.nl. De klachtenprocedure kan jij elders op de website (www.LangArbeidsrecht.nl) terugvinden.
 2. Je kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

AANPASSING VAN DE PRIVACYVERKLARING

 1. LangArbeidsrecht kan deze verklaring dan ook aanpassen zodat deze actueel blijft. LangArbeidsrecht raadt jou daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.
 2. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.
NB: Aangezien een privacyverklaring een op maat gemaakt document is, is één op één kopiëren niet verstandig. LangArbeidsrecht helpt jou graag indien jij voor jouw organisatie een op maat gemaakt document nodig heeft. Voor meer informatie kan jij LangArbeidsrecht bereiken op 020-7531771 of Saskia@LangArbeidsrecht.nl.

Snel antwoord op actuele issues

Saskia is specialist arbeidsrecht en jouw sparringpartner. Zij helpt bedrijven die op zoek zijn naar professionele ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht.

Speelt er een issue over arbeidsrecht of privacyrecht? Neem gerust contact op.
Ik help je vrijblijvend.