Kantoorklachtenregeling LangArbeidsrecht

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
 • LangArbeidsrecht: de handelsnaam van Lang Advocatuur B.V.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSBEREIK

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Lang Advocatuur B.V. handelend onder de naam LangArbeidsrecht en de cliënt;
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

ARTIKEL 3 DOELSTELLINGEN
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

ARTIKEL 4 INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van LangArbeidsrecht.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 5 INTERNE KLACHTPROCEDURE

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, wordt de klacht, afhankelijk van welke advocaat de cliënt heeft bijgestaan, doorgeleid naar mr. A.L.J. Blok van Blok Advocatuur B.V., die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris;
 2. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
 3. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de opdrachtgever de klacht indienen bij de bevoegde rechter te Amsterdam;
 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING EN KLACHTBEHANDELING

 1. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht;
 2. De klager is griffierechten verschuldigd indien de klacht wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht;
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

ARTIKEL 8 KLACHTREGISTRATIE

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.

Snel antwoord op actuele issues

Saskia is specialist arbeidsrecht en jouw sparringpartner. Zij helpt bedrijven die op zoek zijn naar professionele ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht.

Speelt er een issue over arbeidsrecht of privacyrecht? Neem gerust contact op.
Ik help je vrijblijvend.