INCOMPANY | MASTERCLASS | 1 DAG

Training HR Professionals

HR speelt een belangrijke rol bij het onderzoeken en behandelen van arbeidsconflicten. Aan zulke conflicten kan een bejegeningsaspect zitten. Als bij een arbeidsconflict ongewenste omgangsvormen een rol spelen, zal HR de medewerker erop wijzen dat deze de vertrouwenspersoon voor het bejegeningsaspect kan inschakelen. HR kan de rol van gespreksleider vervullen wanneer medewerker ongewenste omgangsvormen ervaart bij zijn leidinggevende. HR heeft een cruciale rol die vraagt om bewustzijn van de eigen kaders en de benodigde vaardigheden om de eigen instrumenten adequaat in te zetten.

HR biedt een luisterend oor aan medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen en verwijst hen in principe door naar de vertrouwenspersoon of naar leidinggevende. Tevens activeert HR goed werknemerschap bij alle werknemers, deze bestaat uit het actief bijdragen aan een veilige werkplek en een veilige aanspreekcultuur voor alle medewerkers.

De training

We staan stil bij de rol en de kaders van HR op het terrein van omgangsvormen. Met behulp van gespeelde situaties uit de praktijk worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenste omgangsvormen onder de loep genomen. De training richt zich doorlopend op het reflecteren op eigen rol, de kaders en de dilemma’s. Hoe bouw je een goed fundament van samenwerking op het thema omgangsvormen op met leidinggevenden? De verplichtingen vanuit Arbowet en beleid, de diverse taken en verantwoordelijkheden van HR en leidinggevenden en hoe deze zich tot elkaar verhouden, worden uitgewerkt. De beschikbare instrumenten worden verhelderd.

We werken met de escalatieladder voor leidinggevenden. Vanuit een praktijksituatie gaan we hiermee aan de slag. Met behulp van een acteur werken we aan de bewustwording van de essenties en trainen we de benodigde vaardigheden op het terrein van interveniëren, opvanggesprek, wederhoor, aanspreken op vermeend gedrag, bemiddelen en groepsgesprek. Wij vinden deze toerusting van belang ten behoeve van de adviserende rol richting leidinggevenden. Er is ruimte voor de dilemma’s uit de eigen praktijk.

E-learning voorafgaand aan de training

Voorafgaand aan het klassikale programma volgen de deelnemers een e-learning. De e-learning bestaat uit een aansprekende mix van (animatie-)films, kennis– en toepassingsvragen, praktijkdilemma’s en stellingen. HR-functionarissen krijgen de essenties aangereikt van wat zij dienen te weten over ongewenste omgangsvormen, het beleid, hun taken, verantwoordelijkheden en instrumenten en tevens die van leidinggevenden. Daarnaast krijgen ze informatie over de rol van de vertrouwenspersoon. Het doorlopen vergt ongeveer vijf kwartier (op een tijdstip naar eigen keuze).

Waar?

Wij verzorgen deze training in-company voor minimaal 4 deelnemers tot maximaal 12 deelnemers. (of in overleg).

Cursusmateriaal

Digitaal worden verschillende documenten toegestuurd:

 • 10 tips voor in de praktijk: hoe realiseer je als leidinggevende een veilig werkklimaat;
 • Voorbeeldbeleid ongewenste omgangsvormen;
 • De escalatieladder voor leidinggevenden;
 • Handreiking vervolg na training leiderschap omgangsvormen t.b.v. plan van aanpak;
 • Duo-presentatie leidinggevende en vertrouwenspersoon.

Enkele voordelen

 • U kent de taken en verantwoordelijkheden van zowel HR als van leidinggevenden en de vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen;
 • U kent de wettelijke verplichtingen en u kunt leidinggevenden ondersteunen in het uitvoering geven aan het beleid;
 • U weet wat ongewenste omgangsvormen zijn en kunt de signalen herkennen;
 • U vervult een voorbeeld functie en maakt leidinggevenden bewust van het belang van de ‘tone at the top’;
 • U ondersteunt leidinggevenden in het creëren van een veilige aanspreekcultuur;
 • U hebt inzicht in de omstandigheden waarin ongewenste omgangsvormen kunnen ontstaan’;
 • U kent de escalatieladder voor leidinggevenden en bent in staat leidinggevenden daarover te adviseren;
 • U kent de escalatieladder voor leidinggevenden en bent in staat leidinggevenden daarover te adviseren;
 • U kunt dilemma’s bespreken met collega’s HR, leidinggevenden of de vertrouwenspersoon;
 • U activeert leidinggevenden in de kunst alle medewerkers medeverantwoordelijk te maken voor het realiseren van een veilige werkplek en respect voor iedereen.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany training?