INCOMPANY | MASTERCLASS | 1 DAG

Training HR Professionals en ongewenste omgangsvormen

“Wij als HR-professionals worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken op het vlak van ongewenste omgangsvormen. We hebben een training nodig speciaal voor HR over onze taken, verantwoordelijkheden en instrumenten.”

HR is in allerlei opzichten een belangrijke medespeler op het thema ongewenste omgangsvormen. HR is mede verantwoordelijk in het ontwikkelen van beleid ter voorkoming of beperking van PSA. Ze zorgt dat er risico-inventarisaties (RI&E) worden gemaakt, organiseert medewerker-tevredenheidsonderzoeken (MTO) en houdt exitinterviews. Ze stelt de conclusies ter beschikking aan alle spelers in het veld en adviseert wat hiermee gedaan kan worden. De werkgever dient immers een plan van aanpak op te stellen waarin is aangegeven welke maatregelen genomen zullen worden in verband met de risico’s. HR zet het management aan tot de uitrol van het beleid, het kritisch denken over de effecten van het beleid en het bijstellen ervan. Ze wijst de directie en leidinggevenden op hun zorgplicht en hun taken, verantwoordelijkheden en instrumenten.

Als zowel leidinggevenden als vertrouwenspersonen als HR goed zijn opgeleid en weten wat hun taken zijn, kunnen de drie partijen vanuit wederkerigheid en verantwoordelijkheid vanuit hun functie kijken op welke aspecten zij waardevol voor elkaar kunnen zijn in het realiseren van een veilige werkplek.

In samenwerking met VAN OSS & PARTNERS wordt deze training voor HR professionals gegeven.

De training

We staan stil bij de rol en de kaders van HR op het terrein van omgangsvormen. Met behulp van gespeelde situaties uit de praktijk worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenste omgangsvormen onder de loep genomen. De training richt zich doorlopend op het reflecteren op eigen rol, de kaders en de dilemma’s. Hoe bouw je een goed fundament van samenwerking op het thema omgangsvormen op met leidinggevenden? De verplichtingen vanuit Arbowet en beleid, de diverse taken en verantwoordelijkheden van HR en leidinggevenden en hoe deze zich tot elkaar verhouden, worden uitgewerkt. De beschikbare instrumenten worden verhelderd.

We werken met de escalatieladder voor leidinggevenden. Vanuit een praktijksituatie gaan we hiermee aan de slag. Met behulp van een acteur werken we aan de bewustwording van de essenties en trainen we de benodigde vaardigheden op het terrein van interveniëren, opvanggesprek, wederhoor, aanspreken op vermeend gedrag, bemiddelen en groepsgesprek. Wij vinden deze toerusting van belang ten behoeve van de adviserende rol richting leidinggevenden. Er is ruimte voor de dilemma’s uit de eigen praktijk.

E-learning voorafgaand aan de training

Voorafgaand aan het klassikale programma volgen de deelnemers een e-learning. De e-learning bestaat uit een aansprekende mix van (animatie-)films, kennis– en toepassingsvragen, praktijkdilemma’s en stellingen. HR-functionarissen krijgen de essenties aangereikt van wat zij dienen te weten over ongewenste omgangsvormen, het beleid, hun taken, verantwoordelijkheden en instrumenten en tevens die van leidinggevenden. Daarnaast krijgen ze informatie over de rol van de vertrouwenspersoon. Het doorlopen vergt ongeveer vijf kwartier (op een tijdstip naar eigen keuze).

Waar?

Wij verzorgen deze training in-company voor minimaal 4 deelnemers tot maximaal 12 deelnemers. (of in overleg).

Cursusmateriaal

Digitaal worden verschillende documenten toegestuurd:

 • 10 tips voor in de praktijk: hoe realiseer je als leidinggevende een veilig werkklimaat;
 • Voorbeeldbeleid ongewenste omgangsvormen;
 • De escalatieladder voor leidinggevenden;
 • Handreiking vervolg na training leiderschap omgangsvormen t.b.v. plan van aanpak;
 • Duo-presentatie leidinggevende en vertrouwenspersoon.

Enkele voordelen

 • U kent de taken en verantwoordelijkheden van zowel HR als van leidinggevenden en de vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen;
 • U kent de wettelijke verplichtingen en u kunt leidinggevenden ondersteunen in het uitvoering geven aan het beleid;
 • U weet wat ongewenste omgangsvormen zijn en kunt de signalen herkennen;
 • U vervult een voorbeeld functie en maakt leidinggevenden bewust van het belang van de ‘tone at the top’;
 • U ondersteunt leidinggevenden in het creëren van een veilige aanspreekcultuur;
 • U hebt inzicht in de omstandigheden waarin ongewenste omgangsvormen kunnen ontstaan’;
 • U kent de escalatieladder voor leidinggevenden en bent in staat leidinggevenden daarover te adviseren;
 • U kent de escalatieladder voor leidinggevenden en bent in staat leidinggevenden daarover te adviseren;
 • U kunt dilemma’s bespreken met collega’s HR, leidinggevenden of de vertrouwenspersoon;
 • U activeert leidinggevenden in de kunst alle medewerkers medeverantwoordelijk te maken voor het realiseren van een veilige werkplek en respect voor iedereen.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany training?